↑ Return to Festivals

matamaha shraddha

Dhowhithra prathipadya Mathamaha shradda to be done on Ashwayuja Masa Shukla paksha padya.    On this day, shraddha of dead matamaha to be done.

1. Who is mathamaha? ಮಾತಾಮಹ ಅಂದರೆ ಯಾರು?
Mathamaha means father of our mother – Grand father
ಮಾತಾಮಹ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯ ತಂದೆ – ತಾತ
 
2. Who is Dhowhithra? ದೌಹಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಯಾರು?
Grandson – daughter’s son – ಮೊಮ್ಮಗ – ಮಗಳ ಮಗ
 
3. When to do the maataamaha shraaddha?
When the grand father (mother’s father) is dead.  It is to be done on Ashwayuja shukla pratipat day. Maataamaha Shraaddha to be done even if mother’s brother (sodara maava) is living.

ಮಾತಾಮಹ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ತಾಯಿಯ ತಂದೆಯು ಮೃತನಾಗಿದ್ದರೆ ದೌಹಿತ್ರನು (ಮಗಳ ಮಗನು) ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.  ಈ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ತಾಯಿಯ ಸೋದರರು (ಅಂದರೆ ಸೋದರ ಮಾವಂದಿರು) ಬದುಕಿದ್ದರೂ ದೌಹಿತ್ರನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.  ಇದನ್ನು ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿನಂದು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

jaataamaatrOpi douhitrO jIvtyapi cha maatulE |
kuryaanmaataamaha shraaddhaM pratipadyaashvinE tithE ||

जातामात्रोपि दौहित्रो जीव्त्यपि च मातुले ।
कुर्यान्मातामह श्राद्धं प्रतिपद्याश्विने तिथे ॥

ಜಾತಾಮಾತ್ರೋಪಿ ದೌಹಿತ್ರೋ ಜೀವ್ತ್ಯಪಿ ಚ ಮಾತುಲೇ |
ಕುರ್ಯಾನ್ಮಾತಾಮಹ ಶ್ರಾದ್ಧಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಾಶ್ವಿನೇ ತಿಥೇ ||

4. Who has to do maatamaha shraddha?

Only the dowhithra can do mathamaha Shraddha, provided he has jeevanpitru i.e., – only if he has living father.  ದೌಹಿತ್ರನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ದೌಹಿತ್ರನು ಜೀವನ್ ಪಿತೃವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ಇರಬೇಕು, ತಾಯಿಯ ತಂದೆ ಇರಬಾರದು

5. When one has Jeevanpitru, whether he can do mathamaha shraddha?

Yes.  This shraaddha to be done by only those who have jeevan pitru.  If he has no father, he is not eligible to do mathamaha shraddha.  ಆ ದೌಹಿತ್ರನಿಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ

6. Whether “Pinda” to be given on this day?

No – As he has jeevan pitru, he is not eligible to give pinda.  As such, it has to be done without pinda.

Jeevan pitru does not have eligibility for Pinda, Mundana, pretakarma.   (However, if he has no mother, and father is living, then he can give pinda only to his mother on her shraddha day, and not to others).
ಜೀವನ್ ಪಿತೃವಿದ್ದಾಗೆ ಪಿಂಡವನ್ನು ಹಾಕಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.  ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿಂಡರಹಿತವಾಗಿಯೇ ಮಾತಾಮಹ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.  ಜೀವನ್ ಪಿತೃವಿಗೆ ಪಿಂಡ, ಮುಂಡನ, ಪ್ರೇತಕರ್ಮ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ

7. Then how to do the shraddha on this day?
– As such, he has to do sankalpa shraddha. 
 
8.  Why one has to do Maataamaha shraaddha?
This shraddha is done as a RuNa parihaara for the janmadaatru of his mother.
ತನಗೆ ಕಾರಣರಾದ ತಾಯಿ ಜನ್ಮದಾತೃಗಳಾದ ಮಾತಾಮಹರ ಋಣ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಶ್ರಾದ್ದವಿದು
 
9.  If it is for  a Grandson who has Jeevath Pitru,then how he can change his Janivara to left side? or just put the Janivara to the left thumb (just like in  Brahma Yagna?)
Yes.  He must do the sankalpa,   He has to hold the Janivaara with apasavya (but holding with the left hand thumb finger as he is jeevanpitru)  ಸಂಕಲ್ಪ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.  ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಜನಿವಾರವನ್ನು ಎಡಗೈ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು.
 
10. What about the other rituals on Maatamaha shraaddha –
He has to do sankalpa shraaddha –   He must observe fasting till Brahmana bhojana.  He must arrange for brahmana bhojana.  He has to give him yathaashakthi daana. Then he must take bhojana.  Only one time bhojana.  In the night he can take tiffin.
ಸಂಕಲ್ಪ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಕಲ್ಪ ಶ್ರಾದ್ಧದ ನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿ, ತಾನೂ ಭುಂಜಿಸಬೇಕು.  ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಉಪವಾಸವಿರಬೇಕು.  ರಾತ್ರಿ ಫಲಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

070-410 exam JN0-102 exam 70-411 exam C_TADM51_731 exam C4090-958 exam 70-483 exam EX300 exam 070-461 exam MB2-702 exam MB7-702 exam 220-802 exam 400-101 exam 646-206 exam 700-501 exam 70-480 exam C4040-108 exam MB2-701 exam 070-411 exam 100-101 exam 640-554 exam 700-505 exam 70-457 exam 70-460 exam C2150-197 exam EX0-001 exam 070-243 exam 70-466 exam C_THR12_66 exam C4040-225 exam 1Z0-061 exam 70-347 exam C4090-452 exam VCP-550 exam 070-177 exam 070-412 exam 70-417 exam 70-463 exam 70-488 exam C_HANATEC131 exam C2090-303 exam C2090-614 exam 70-331 exam MB5-705 exam 070-247 exam 070-347 exam 070-463 exam 300-206 exam 70-243 exam 74-325 exam C2020-622 exam C2030-283 braindumps C2090-540 braindumps C2180-278 braindumps HP0-J73 braindumps ICBB braindumps 070-246 braindumps 070-341 braindumps 070-417 braindumps 070-457 braindumps 070-458 braindumps 1Z0-481 braindumps 1Z0-599 braindumps 300-207 braindumps 70-246 braindumps 70-414 braindumps A00-240 braindumps C_TAW12_731 braindumps C4030-670 braindumps C4040-224 braindumps C4090-450 braindumps C4120-783 braindumps EX200 braindumps MB2-700 braindumps MB3-700 braindumps MB6-869 braindumps OG0-093 braindumps VCP-510 braindumps VCP550 braindumps 070-178 braindumps 070-331 braindumps 070-467 braindumps 070-667 braindumps 070-684 braindumps 070-687 braindumps 1Z0-051 braindumps 1Z0-060 braindumps 1Z0-478 braindumps 1Z0-485 braindumps 1Z0-897 braindumps 200-120 braindumps 220-801 braindumps 500-201 braindumps 70-346 braindumps 70-412 test 70-458 test 70-486 test 820-421 test 820-422 test C2170-008 test C2180-275 test C2180-276 test C4040-123 test JN0-343 test M70-201 test M70-301 test NS0-504 test 70-410 test PW0-204 test 3001 test 050-720 test 070-480 test 070-487 test 1Z0-062 test 1Z0-597 test 1Z0-899 test 250-310 test 350-018 test 400-051 test 70-178 test 70-331 test 70-413 test 70-465 test 70-467 test 70-484 test 70-485 test 74-338 test 74-344 test 810-420 test 98-367 test C_HANASUP_1 test C_TSCM52_66 test C2010-571 test C2040-988 test C4040-226 test C4120-782 test CISSP test CPCM test M70-101 test MB6-700 test MB7-701 test VCAD510 test 3605 test 7303 test 000-563 test 070-337 test 070-414 test 070-459 test 070-460 test 400-101 test 70-410 test 050-SEPROAUTH-02 test 200-120 test MB2-703 test 070-462 test 70-462 test 70-461 test 070-410 test JN0-102 test 70-411 test C_TADM51_731 test C4090-958 test 70-483 test EX300 test 070-461 test MB2-702 test MB7-702 test 220-802 test 400-101 test 646-206 test