↑ Return to Purandara Dasaru

taratamya ತಾರತಮ್ಯ

This song explains the Madhwa Siddantha saara

World is real | Panchabedha | Srihari is nitya | Lakshmi is nitya | There is taaratamya | Krishna or Srihari is sarvottama |

There is bedha between Jeeva-Isha; Jeeva -Jeeva; Jeeva-Jada; Jada-Jada;  Jada-Paramathma

Then he has explained the taaratamya of different devataas from Maanushottamaru to Kshitapa – to Manushya gandharvaru – to deva gandarvaru – ….etc…. to Vayu, Brahma, Lakshmi  and Srihari.

ಸತ್ಯ ಜಗತಿದು ಪಂಚಭೇದವು ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದನ-
ಕೃತ್ಯವರಿತು ತಾರತಮ್ಯದಿ ಕೃಷ್ಣನಧಿಕೆಂದು ಸಾರಿರೈ
ಜೀವ ಈಶಗೆ ಭೇದ ಸರ್ವತ್ರ – ಜೀವ ಜೀವಕೆ ಭೇದವು
ಜೀವ ಜಡಕೆ ಜಡಜಡಕೆ ಭೇದ – ಜೀವ ಜಡ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ | ೧ |
ಮಾನುಷೋತ್ತಮರಧಿಕ ಕ್ಷಿತಿಪರು ಮನುಜದೇವ ಗಂಧರ್ವರು
ಜ್ಞಾನಿ ಪಿತ್ರಾಜಾನ ಕರ್ಮಜ ದಾನವಾರಿತತ್ತ್ವೇಶರು | ೨ |
ಗಣಪ ಮಿತ್ರನು ಸಪ್ತಋಷಿಗಳು ವಹ್ನಿ ನಾರದ ವರುಣನು
ಇನಜಗೆ ಸಮ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರು ಮನುಸುತೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಹನು |೩|
ದಕ್ಷ ಸಮ ಅನಿರುದ್ಧ ಶಚಿ ಗುರು ರತಿ ಸ್ವಯಂಭುವರಾರ್ವರು
ಪ್ರಾಣಗಿಂದ ಅಧಿಕ ಕಾಮನು ಕಿಂಚಿದಧಿಕನು ಇಂದ್ರನು |೪|
ದೇವ ಇಂದ್ರಗೆ ಅಧಿಕ ಮಹರುದ್ರ – ದೇವ ಸಮ ಶೇಷಗರುಡರು
ಕೇವಲ ರುದ್ರ ಶೇಷ ಗರುಡಗೆ ದೇವಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರಸ್ವತಿ |೫|
ವಾಯುವಿಗೆ ಸಮರಿಲ್ಲ ಜಗದೊಳು ವಾಯುದೇವರೆ ಬ್ರಹ್ಮರು
ವಾಯುಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಕೋಟಿ ಗುಣದಿಂದಧಿಕ ಶಕ್ತಳು ಶ್ರೀರಮಾ |೬|
ಅನಂತ ಗುಣಗಳಿಂದಧಿಕ ಲಕುಮಿಗೆ ಆದಿ ಪುರಂದರವಿಠಲನು
ಘನರು ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ ಜಗದೊಳು ಹನುಮಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸಿಗೆ |೭|

सत्य जगतिदु पंचभेदवु नित्य श्री गोविंदन-
कृत्यवरितु तारतम्यदि कृष्णनधिकॆंदु सारिरै
जीव ईशगॆ भेद सर्वत्र – जीव जीवकॆ भेदवु
जीव जडकॆ जडजडकॆ भेद – जीव जड परमात्मगॆ । १ ।
मानुषोत्तमरधिक क्षितिपरु मनुजदेव गंधर्वरु
ज्ञानि पित्राजान कर्मज दानवारितत्त्वेशरु । २ ।
गणप मित्रनु सप्तऋषिगळु वह्नि नारद वरुणनु
इनजगॆ सम चंद्र सूर्यरु मनुसुतॆयु हॆच्चु प्रवहनु ।३।
दक्ष सम अनिरुद्ध शचि गुरु रति स्वयंभुवरार्वरु
प्राणगिंद अधिक कामनु किंचिदधिकनु इंद्रनु ।४।
देव इंद्रगॆ अधिक महरुद्र – देव सम शेषगरुडरु
केवल रुद्र शेष गरुडगॆ देवि हॆच्चु सरस्वति ।५।
वायुविगॆ समरिल्ल जगदॊळु वायुदेवरॆ ब्रह्मरु
वायुब्रह्मगॆ कोटि गुणदिंदधिक शक्तळु श्रीरमा ।६।
अनंत गुणगळिंदधिक लकुमिगॆ आदि पुरंदरविठलनु
घनरु समरू इल्ल जगदॊळु हनुमहृत्पद्मवासिगॆ ।७।

satya jagatidu paMchabhEdavu nitya shrI gOviMdana-
kRutyavaritu taaratamyadi kRuShNanadhikeMdu saarirai
jIva Ishage bhEda sarvatra – jIva jIvake bhEdavu
jIva jaDake jaDajaDake bhEda – jIva jaDa paramaatmage | 1 |
maanuShOttamaradhika kShitiparu manujadEva gaMdharvaru
j~jaani pitraajaana karmaja daanavaaritattvEsharu | 2 |
gaNapa mitranu saptaRuShigaLu vahni naarada varuNanu
inajage sama chaMdra sUryaru manusuteyu hechchu pravahanu |3|
dakSha sama aniruddha shachi guru rati svayaMbhuvaraarvaru
praaNagiMda adhika kaamanu kiMchidadhikanu iMdranu |4|
dEva iMdrage adhika maharudra – dEva sama shEShagaruDaru
kEvala rudra shESha garuDage dEvi hechchu sarasvati |5|
vaayuvige samarilla jagadoLu vaayudEvare brahmaru
vaayubrahmage kOTi guNadiMdadhika shaktaLu shrIramaa |6|
anaMta guNagaLiMdadhika lakumige Adi puraMdaraviThalanu
Ganaru samarU illa jagadoLu hanumahRutpadmavaasige |7|

=======================================

Purandaradasaru has done this devaranama in taaratamya arohara krama.  Initially he has done the vandane for Ganapathi for siddhi, then he has done the vandane of Paarvati who is the matipreraka – subuddhi preraka, then mano niyamaka Rudradevaru.  Next in the taaratamya comes Bhaaratidevi/Saraswathi who gives Haribhakthi.  Purana shaastra and different purana does the stotra of Brahmadevaru (sarasijodbhava) alongwith Saraswathi devi.    Vayudevaru gives sujnaana.    Poornaguna sampanne Lakshmi gives us full sukha.   Finally sarvatantra swatantra, sarvavyaapi is the Sarvottama who only stays in all of us and does all the kaarya.

ಸತತ ಗಣನಾಥ ಸಿದ್ಧಿಯನೀವ ಕಾರ್ಯದಲಿ
ಮತಿ ಪ್ರೇರಿಸುವಳು ಪಾರ್ವತೀದೇವಿ ಮು-
ಕುತಿಪಥಕೆ ಮನವೀವ ಮಹರುದ್ರದೇವರು ಹರಿ ಭ-
ಕುತಿದಾಯಕಳು ಭಾರತೀದೇವಿ ಯು-
ಕುತಿ  ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವನಜಸಂಭವನರಸಿ
ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ನಡೆಸಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಮತಿಯಿತ್ತು
ಗತಿ ಪಾಲಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪವಮಾನನು
ಚಿತ್ತದಲಿ ಆನಂದ ಸುಖವನೀವಳು ರಮಾ ಭ-
ಕುತಜನರೊಡೆಯ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಟ್ಠಲನು
ಸತತ ಇವರೊಳು ನಿಂತು ಈ ಕೃತಿಯ ನಡೆಸುವನು |

सतत गणनाथ सिद्धियनीव कार्यदलि
मति प्रेरिसुवळु पार्वतीदेवि मु-
कुतिपथकॆ मनवीव महरुद्रदेवरु हरि भ-
कुतिदायकळु भारतीदेवि यु-
कुति  शास्त्रगळल्लि वनजसंभवनरसि
सत्कर्मगळ नडॆसि सुज्ञान मतियित्तु
गति पालिसुव नम्म पवमाननु
चित्तदलि आनंद सुखवनीवळु रमा भ-
कुतजनरॊडॆय नम्म पुरंदरविट्ठलनु
सतत इवरॊळु निंतु ई कृतिय नडॆसुवनु ।

satata gaNanaatha siddhiyanIva kaaryadali
mati prErisuvaLu paarvatIdEvi mu-
kutipathake manavIva maharudradEvaru hari bha-
kutidaayakaLu bhaaratIdEvi yu-
kuti  shaastragaLalli vanajasaMbhavanarasi
satkarmagaLa naDesi suj~jaana matiyittu
gati paalisuva namma pavamaananu
chittadali AnaMda suKavanIvaLu ramaa bha-
kutajanaroDeya namma puraMdaraviTThalanu
satata ivaroLu niMtu I kRutiya naDesuvanu |

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

070-410 exam JN0-102 exam 70-411 exam C_TADM51_731 exam C4090-958 exam 70-483 exam EX300 exam 070-461 exam MB2-702 exam MB7-702 exam 220-802 exam 400-101 exam 646-206 exam 700-501 exam 70-480 exam C4040-108 exam MB2-701 exam 070-411 exam 100-101 exam 640-554 exam 700-505 exam 70-457 exam 70-460 exam C2150-197 exam EX0-001 exam 070-243 exam 70-466 exam C_THR12_66 exam C4040-225 exam 1Z0-061 exam 70-347 exam C4090-452 exam VCP-550 exam 070-177 exam 070-412 exam 70-417 exam 70-463 exam 70-488 exam C_HANATEC131 exam C2090-303 exam C2090-614 exam 70-331 exam MB5-705 exam 070-247 exam 070-347 exam 070-463 exam 300-206 exam 70-243 exam 74-325 exam C2020-622 exam C2030-283 braindumps C2090-540 braindumps C2180-278 braindumps HP0-J73 braindumps ICBB braindumps 070-246 braindumps 070-341 braindumps 070-417 braindumps 070-457 braindumps 070-458 braindumps 1Z0-481 braindumps 1Z0-599 braindumps 300-207 braindumps 70-246 braindumps 70-414 braindumps A00-240 braindumps C_TAW12_731 braindumps C4030-670 braindumps C4040-224 braindumps C4090-450 braindumps C4120-783 braindumps EX200 braindumps MB2-700 braindumps MB3-700 braindumps MB6-869 braindumps OG0-093 braindumps VCP-510 braindumps VCP550 braindumps 070-178 braindumps 070-331 braindumps 070-467 braindumps 070-667 braindumps 070-684 braindumps 070-687 braindumps 1Z0-051 braindumps 1Z0-060 braindumps 1Z0-478 braindumps 1Z0-485 braindumps 1Z0-897 braindumps 200-120 braindumps 220-801 braindumps 500-201 braindumps 70-346 braindumps 70-412 test 70-458 test 70-486 test 820-421 test 820-422 test C2170-008 test C2180-275 test C2180-276 test C4040-123 test JN0-343 test M70-201 test M70-301 test NS0-504 test 70-410 test PW0-204 test 3001 test 050-720 test 070-480 test 070-487 test 1Z0-062 test 1Z0-597 test 1Z0-899 test 250-310 test 350-018 test 400-051 test 70-178 test 70-331 test 70-413 test 70-465 test 70-467 test 70-484 test 70-485 test 74-338 test 74-344 test 810-420 test 98-367 test C_HANASUP_1 test C_TSCM52_66 test C2010-571 test C2040-988 test C4040-226 test C4120-782 test CISSP test CPCM test M70-101 test MB6-700 test MB7-701 test VCAD510 test 3605 test 7303 test 000-563 test 070-337 test 070-414 test 070-459 test 070-460 test 400-101 test 70-410 test 050-SEPROAUTH-02 test 200-120 test MB2-703 test 070-462 test 70-462 test 70-461 test 070-410 test JN0-102 test 70-411 test C_TADM51_731 test C4090-958 test 70-483 test EX300 test 070-461 test MB2-702 test MB7-702 test 220-802 test 400-101 test 646-206 test