|| ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಮಾತ್ರ || ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆ ಪಡೆಯದವ ಧರೆಯೊಳಗಿದ್ದರೇನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು ||

PrasannaVenkataDasaru

Srinivasa, Bhoodevi And Sridevi – Vigrahaas pooja done by Sri Prasanna Venkata Dasaru

Tamburi used by Sri Prasanna Venkata Dasaru

Gopala Butty used by Sri Prasanna Venkata Dasaru

ಶ್ರೀ ಶಾತ್ಪ್ರಾಪ್ತ ಸುವಿಜ್ಞಾನಮ್ ಶ್ರೀಶೈಕ ನಿರತಂ ಸದಾ |
ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಂಕಟಾರ್ಯೋಮೇ ಭೂಯಾತ್ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ |

श्री शात्प्राप्त सुविज्ञानम् श्रीशैक निरतं सदा ।
प्रसन्न वेंकटार्योमे भूयात् सर्वार्थ सिद्धये ।

Period – 1680 – 1752

Punyadina – Bhadrapada Shudda Dwadashi

Birth place – Bagalkote

The Birthplace of Sri Prasanna Venkata Dasaru is located in Bagalkot district headquartered in North Karnataka, India which is about 540 Kms from Bangalore.

The Ancestral house of Dasaru is now a part of the Old Bagalkot which has been submerged under Upper Krishna Dam Project. The house has been relocated at the 3rd sector, Navanagar Bagalkot. The Thamburi, Taala, Gopalabutti, Bettha and the Deities worshipped by Dasaru has been restored in the new house

Ankita – “Prasannavenkata”  or “Prasannavenkata Krishna”.  When he was doing the dhyana of Srihari, Srinivasa devaru came and wrote on his tongue.    Then onwards he became haridasaru with the ankita “Prasanna Venkata”.

Place – Badami & Bagalkote,

Parents – Lakshmibai & Kakhandaki Narasappaiah

Gotra – Kashyapa

Gurugalu – Mudgal Janardhanacharya – After swapna labda upadesha from Srihari, he studied under Mudgal Janardhanacharya under various aspects.  As a mark of respect to his beloved guru, he has composed many devaranamas on his guru. Please click the link for devaranamas on his guru.

Contemporaries – Vijayadasaru, Gopaladasaru,

Contributions – More than 400 Keerthanegalu, 20 Ugaboga, 9 Suladigalu and 3 kolu haadu

Some of the krutees by him may be summarised as follows :

  1. “Satyabhaama Vilasa” or “Srikrishna Paarijata” –  It has 51 stanjas
  2. Narayana Panjara – It has 40+ stanzas – comprising of stuti on Srihari
  3. Bedha Muktavali – It is a kolu haadu – praising all the devates taratamyanusaara –  Madhwa matha samarthana kruti
  4. Samastanama Manigana Shatcharana Padyamala – It has 70+ Stanzas – another Haristuti – with more samskruta influence
  5. Narada Koravanji – This is a kruti – wherein Naarada will come as a Koravanji to narrate Rukmini’s birth, Rukmini Kalyana, etc
  6. Bhagavatha – Krishna Charite
  7. Uttaradimutt Guruparampara Kruti – Click the link for MP3 song of the same

ಸತತ ಸ್ಮರಿಸಿ ಮಧ್ವ ಸಂತತಿ ಗುರುಗಳ
ಗತಿಯುಂಟು ಸಂತತಿ ಸಂಪತ್ತಿಯುಂಟು || ಪ ||

ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ಪದ್ಮನಾಭ ನರಹರಿ ಮಾಧವ
ಆ ಮೌನಿ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ಜಯರಾಯ
ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಭೂಮಾ ಕವೀಂದ್ರ ವಾಗೀಶರ || ೧ ||

ಮುನಿರಾಮಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ರಘುನಾಥ
ಮಾರನ ಗೆಲಿದ ರಘುವರ್ಯ ರಘೋತ್ತಮ
ವೇದವ್ಯಾಸ ಘನ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ವೇದನಿಧಿಗಳ || ೨ ||

ಸತ್ಯವ್ರತ ಸತ್ಯನಿಧಿ ಸತ್ಯನಾಥ ಅನುಪಮ
ಸತ್ಯಾಭಿನವ (ಗುರು) ಕರಪದ್ಮಜ
ನಮ್ಮ ಗುರು ಸತ್ಯಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸನ್ವೇಂಕಟಾ ಪ್ರಿಯರ || ೩||

For Devaranamas & other details : CLICK HERE

For Devaranamas on his gurugalu – Click here

Bideno ninnanghri Srinivasa –  Even Today, Mettilotsava Function and many Dasa Sahitya functions at various Places in India ends with his Bideno Ninnanghri Shreenivasa Kruti.

Click –  http://www.prasannavenkatadasaru.org/ for more information on the great Dasaru

Leave a Reply