ಎಳ್ಳಮಾವಾಸ್ಯೆ – ellamaavasye

Margashira Amavasye – ellamavasye

On this day if we do shraddha, tila tarpana, Brahmana bhojana, and other daana, and do the pooja of pitrantaryami Srihari, –  with this Pitru devategalu and their antaryami will be pleased –  Those who does shraddha on this day – Their sins will be completely removed.  As such, one has to do Samudra snaana or snaana @ other rivers and do tarpana, shraddha, daana, etc.

ಎಳ್ಳಮಾವಾಸ್ಯೆ

ಈ ದಿನ ತಿಲತರ್ಪಣ ಕೊಟ್ಟು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸಿ, ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ, ಪಿತ್ರಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ತೃಪ್ತನಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳೂ ಪ್ರೀತರಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಬಿಡದೆ ಪರಿಹರಿಸುವನು.  ಅಂದರೆ ನಾವು ಪಾಪರಹಿತರಾಗುವೆವು.  ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಸಮುದ್ರಸ್ನಾನ, ನದಿಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತರ್ಪಣ, ಶ್ರಾದ್ಧ,  ದಾನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

People celebrate the festival with great devotion to thank mother Earth for good harvest in the particular year and pray for same in the coming year. People perform the ‘Yellu Amavasya’ pooja in their homes then move to maruto temple in the morning and whole family visit their respective fields along with special cuisines for further festivity of the day. Few people also worship cattle at their homes on this day.

Some of the dishes prepared using pulses and green leaves are ‘Yellu Holige’,   ‘jolada kadabu’, ‘sajji rotti’, using  palak, menthe, rajgiri, bartha, jowar kadabu and sajje kadabu.

Updated: December 13, 2009 — 9:37 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sumadhwa Seva © 2013