|| ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಮಾತ್ರ || ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆ ಪಡೆಯದವ ಧರೆಯೊಳಗಿದ್ದರೇನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು ||

Balagaru Srinivasachar

Harivamsha Upanyaasa

(Held @ Shakambari Nagar Rayara Mutt)

Day 1

Download

__________________________

Day 2

Download

__________________________

Day 3   (ManvantaraadhigaLu) (ಮನ್ವಂತರಾದಿಗಳು)

Download

__________________________

Day 4 (Pitru Devategalu) (ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು)

Download

__________________________

Day 5 (Chandra Vamsha) ಚಂದ್ರವಂಶ ಮತ್ತು ನರಹರಿತೀರ್ಥರ ಚರಿತ್ರೆ

Download

__________________________

Day 6  (Chandra vamsha – Yayathi + Gopaladasaru)

Download

__________________________

Day 7

Download

__________________________

Day 8

Download

__________________________

Day 9

Download

__________________________

Day 10

Download

__________________________

Day 11 ( Mangala )

Download

2 Responses to “Balagaru Srinivasachar”

 1. jayakumarkrishnarao says:

  Kindly accept my heartiest congratulations.

  Much as people of our age can listen to these lectures [upanyasagalu] over the computer, I feel that It shall only be very helpful if these MP3 audios are made downloadable and transferable to CD to enable the older people in the family to listen to these by playing these CDs on their CD players at their convenience. Getting prior consent from such Lecturers/Upanyasakaru might be required and they also shall/should give the consent in the larger interest of the community and the contents of any such lecture are not new besides the fact such lecturers/upanyasakaru are generally rich as they are being saddled with riches and bounties by rich people and mutts. Some other upanyasakarugalu/lecturers have already brought CDs/DVDs of their lectures on various topics and have already amassed great fortunes.

 2. Nagaraj Rao says:

  Hare Sreenivasa

  Please upload mp3 file of Harivamsha pravachana by Balagaru Sreenivasa Acharyaru.

  Because existing DOWN load files is not working from the link mentioned below.

  http://www.sumadhwaseva.com/upanyasa/balagaru-srinivasachar/

  Madhvesharpanamastu

  H Nagaraj Rao

Leave a Reply