Mahalakshmi

SHRAVANA SHUDDA 2nd SHUKRAVARA

DEVARANAMAGALU ON MAHALAXMI DEVI