“srinivasa kalyaNa”

15.05.2010 ರಿಂದ 23.05.2010ರವರೆಗೆ

ಮ/ಶಾ/ಸಂ ಶ್ರೀ ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ

ಅವರಿಂದ

“ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ”

ಉಪನ್ಯಾಸ

ಸ್ಥಳ –

ಶ್ರೀ ಸುಮಧ್ವ ಸೇವಾಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ)

ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠ

ಶಾಕಾಂಬರಿನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು

ಬೆಂಗಳೂರು – 560070

Sri Sankarshana Wodeyar

Aradhana – Margashira Shudda Chaturthi

Vrundavana – Karampondi  – 3 kilometer from  Polur

(Tiruvannamalai district, TN)

Poorvashrama nama – Thammanna Nayak

Period – 1810 to 1862

Ashrama Gurugalu – Sri Satyaparayana Tirtharu

Sankarshana Vodeyar, Karampondi

He wrote Commentary on Harikathamruthasara of Sri Jagannathadasaru

River Cheyyar, also known as Baahuda nadhi has a lot of great temples on its banks. On the banks of this river lies a beautiful small village named Karapoondi. Three kilometers to the east of Polur on the Vandavasi – Polur road lies this village surrounded by bountiful green fields well nourished by the river Cheyyar. In the middle of the village, in the brahmin street, at the northern end is a house with tiled roof, it can be described as a choultry rather than a house. This place was sanctified by the presence of Sri Sankarshanaru who lived here. A great sanyasi, who had food just to sustain life and was a kalpavriksha in the true sense.

Poorvashrama and childhood :

Sri Sankarshanaru in his poorvashrama was known as Thammanna Nayak. His ancestors hailed from Kurla Hosur, a village on the banks of river Malaprabha.  Nayak family was engaged in the trade of silver, gold, diamond and pearl and shifted to Dharwar to pursue their business.    His father’s name was Dhumappa Nayak who had two wives.

Thammanna Nayak was born in the year 1810 as the second child to Sri Dhumappa Nayak’s second wife. It is also said that he was born with the blessings of Sri Satyadharma Theertharu of Holehonnuru. When Thammanna attained the right age, his parents performed his upanayana. Thammanna learnt all the granthas from Sri Beemavarahachar who was also living in their house. Thammanna was keenly observing panchebeda gnana, taratamya and also observing without fail ekadashi and harivasara. Observing Thammanna’s disciplined life in that young age, Sri Beemavarahachar used to call him as ‘Rishi’. Thammanna got married at the right age and had two children. His wife died when he was twenty two years old and he was not interested in marrying for the second time.

Udupi Yatra :

Thammanna reached Udupi and mastered the 37 granthas of Sri Madhwacharya under the guidance of Sri Vishwapriya Theertharu of Sodhe Matha. Meanwhile, Sri Satya Santhushta Thirtharu and Sri Satya Sankalpa Thirtharu were doing Sri Rama Vedavyasa puje at the same place for years. Due to this the matha landed in debt and they pledged the priceless navaratha mantapa and golden gangala (gifted by Srimathi Raji Bai of Arani Jagir Samasthana) with Ramanna Nayak, brother of Thammanna. Ramanna gave enough money to the matha without hesitation.

After some years, Sri Satya Parayana Thirtharu took over the reins of the matha after Sri Satya Santhusta Thirtharu. Srigalu during his sanchara camped at Ramanna Nayak’s house and performed Sri Rama Vedavyasara puje for two months. One day, he opened up with Ramanna and said, ‘Ramanna, my puje seems to be incomplete, my mind wanders away in seeing Rama without the rathna mantapa. I will do sanchara and will repay from the contributions I receive thus towards the pledged items. You may send your representative along with me to whom the money will be deposited. Ramanna agreed to this and Thammanna joined the entourage of Srigalu with the main intention of doing teertha yatra and also to collect the dues.

During the sanchara, Thammanna again started studying under Sri Satya Parayana Thirtharu. After mastering the shastras and granthas, Thammanna did ‘mangala’ and bore the expenses of day’s puje. Srigalu asked Thammanna to consider the navrathana mantapa and gangala pledged with his brother as guru dakshina.  A Rudramsha and a vairagyaseelaru, a great saint to be, Thammanna without hesitation and with detached mind gave up the items as guru dakshina to Rama Vedavyasaru. Srigalu ordained Thammanna to send message to his brother. As per his guidance, Thammanna drafted two letters to his brother Ramanna, one letter certifying that all dues have been received from the matha and the second one requesting that the navarathna mantapa and the golden gangala be delivered to the matha’s messenger. Ramanna who received the letters, delivered the pledged items of the matha to the messenger. The matha’s debt was cleared and the pledged items were restored, seeing his Rama in his gloriest past and having found a great sishya in Thammanna, Sri Satyaparayana Theertharu was very happy and continued his sanchara to propagate madhwa philosophy.

Ramannna spent good time in waiting for the money collected from the matha which was not forthcoming. There was no response for his letter from Thammanna. So Ramanna went in search of Thammanna and learnt what had happened. He returned home with Thammanna heavy in heart for the loss.  Thammanna relieved his brother of his disturbed mind by declaring that the amount of loss may be recovered from his share of the family wealth and whatever remains thereafter may be enjoyed by his Ramanna.

Thammanna becomes Sankarshana Wodeyaru :

Thammanna was a great gnani and a saint in the true sense, who had the gnana that Sri Hari is the Sarvothama and everything moves as per His wish – laid all his karma phala at Sri Hari’s lotus feet. Thammanna at the age of 32 years left for Udupi to get guru upadesha and sanyasa ashrama from Sri Satya Parayana Theertharu. Srigalu tried to convince him that he should remain a grahastha. Ramanna also pleaded with his brother to reconsider his decision – all efforts failed and Thammanna was determined to have sanyasa ashrama. Finally, Srigalu gave him sanyasa ashrama and named him as Sri Sankarshana Wodeyaru and gave him a silver Sri Venugopala Vigraha for his daily puje. Sri Sankarshanaru stayed in his house for some time and shifted to Sri Vittala Swamy temple in the agrahara and lived on bikshe offered to him.

He went on yatre to Tirupati and the Sri Venkatesha appeared in his swapna and directed him to go to Sholingur (Gatikachalam) for the darshan of Sri Yoga Narasimha and Sri Yoga Anjaneya. After his Sholingur yatre, Sri Sankarshanaru proceeded to Vellore and stayed there for nine years – he re-organised the matha activities and restored the puje and seva to Sri Satyajiraya Theertharu.

He imparted his vast knowledge to his sishyas. He was a great example of a sanyasi who had preached the tenets of madhwa philosophy to each and everyone who approached him. He wrote a great commentary on Harikathamruthasara. Sri Sankarshanaru continued his teertha yatre to various places along with his sishyas. While on sanchara, as per the desire of his disciple, Sri Sankarshanaru decided to stay in Karapoondi near Polur. The village is so sanctified by the shadow of Sampathgiri hill nearby, the right place Sri Wodeyaru had chosen has his resting place. A matha was constructed for his stay and Sri Wodeyaru continued his puje punashkaras and shastra patha there.

Brundavana Pravesha :

In 1862, Margasirsha maasa, suddha panchami, dundhubi varsha, Sri Sankarshanaru entered brundavana at Karapoondi. Since then regular puje and aradhana continues without fail. An eyewitness account of the brundavana pravesha of Sri Wodeyaru gives us a clear picture of the event. Sri Sankarshanaru instructed his disciple Sanjeevi Rao to make necessary arrangements for the brundavana pravesha suitable for a yathi. Sanjeevi Rao along with others prepared the placed, cleaned and made all arrangements. After some months Sri Sankarshanaru appeared in the swapna of Sanjeevi Rao and said that his instructions have not been carried out properly. While examining the site the next day, Sanjeevi Rao and other devotees were surprised to see that Sri Wodeyaru as ‘jadadhari’ and all the gopichandana mudras were as fresh as on the day of internment. Eight months after this incident, a brundavana was raised at the site.

The above event and his appearance in the swapna of Venkataramana achar has proved without doubt that Sri Wodeyaru is very much a Rudramsharu. Venkataramana achar, who was thus blessed by Sri Sankarshanaru had composed Sri Sankarshana Kavacham, Kalpadharu Stotra, Mangalashtakam and Navrathana Malika.

Sri Sankarashana Wodeyaru was a ‘parama bhakta gnanai’, and a great expert in shastras. A yathi varenyaru who had written a commentary on harikathamruthasara – His dyana and darshana will guide us towards the right path.

Karampondi –

In Karampoondi we can also see Anjaneya Temple near Swamiji Brindhavan where we can see all the three orms Hanuma, Bhemma and Madhwa in a single idol.

In Polur Lord Narashima swamy temple is situated in a hill. The Uthsava muthri’s face is the face of Lord Narashima, you cannot find such a murthi any where. Sankarshana Odeyaru had his brindhavana in Karampoondi where the shadow of the hill falls. The lord Narashima has various mahimas in which I experienced in my life.

Acknowledgement : The above is a brief taken from ‘Sri Sankarshana Vijayam’ authored by Late Sri N.S. Lakshmana Rao, Arani.  With thanks to Madhwa Piligrimage Web Blog


kanakadasaru

Kanaka Dasaru

Birth Day – Kartheeka Krishna Triteeya

Period – 1508 – 1606

Janma naama – Timmappa Nayaka –

popularly called as Kanakappa Nayaka

Ankitha – Baadadadi keshava / kaginele adikeshava

Ashraya & Gurugalu – Sri Vyasarajaru

During his period he had close association with Sri Vyasarajaru, Purandaradasaru, etcVyasarajaru was fond of Kanakadasaru, even though he belonged to a lower caste.

Literal works –

 1. Nala Charite
 2. Hari Bhaki Saara
 3. Nrusimhavatara
 4. Ramadhyana Charite
 5. Mohana Tarangini
 6. Mundigegalu
 7. Devaranamagalu
 8. Tatvapadagalu

Kanakadasaru  I- Click

Kanakadasaru II – Click

Devaranamagalu by Kanakadasaru


yagnavalkya “ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು”

Kartika Shudda Shasti

Who is Yajnavalkya?

He is the Son of Sunanda and Devavratha, a Brahman in Chamtkapuram in Kurpanchala Kingdom..

He is the nephew of Vaishampayana (Vaishampayana Mahamuni’s sister’s son) .

He was born on Karthika Shudda Dashami.

He gave us Shukla Yajurveda

Yagnavalkya’s studies :

He got Aksharabhyasa under the pourohithya of Bruhaspatyacharyaru at the age of 5 and got his upanayanam @ the age of 7 years also with the pourohithya of Bruhaspathi.  He went to Bashkala for Gurukula soon after his upanayanam.

Yagnavalkya learnt different Vedas from different Rushees, i.e., rigveda from Bashkala, Samaveda from Jaimini and Atharvanaveda from Aaruni. Then he went to Gurukula of Vaishampayana Maharshi to learn Yajurveda. He learnt his higher studies under Vaishampayana Maharshi, who was his uncle also.   He studied Taittireeya Samhita from Vaishampayanaru.   Vaishampayana taught him Yajurveda as per the instruction of Sri Vedavyasaru, his guru. (Vaishampayana’s gurugalu is none other than Bhagavan Vedavyasaru).

Vaisampayana found Yagnavalkya learning and grasping the entire Yajurveda faster and more rapidly than all his other disciples. He felt very happy with his nephew’s speedy progress that he completed his entire adhyayana of the Yajurveda in double quick time.

More knowledge by shishya developed Prejudice with the Guru :

Yagnavalkya, because of his proficiency in Yagnas, began to assist Vaisampayanaru in the conduct of yagnas and this made him a master of the practical applications of Yajurveda in the performance of sacrifices. Vaisampayana felt proud of his nephew for his masterly scholarship and profound knowledge of the Vedas and Sastras and his methodical in the carrying out yagnas. But on certain occasion, minor differences in practice and procedure relating to the execution of yagnas arose between the guru-sishya. Whenever Vaisampayana questioned Yagnavalkya about them, Yagnavalkya quoted references  from the Vedic authorities to justify his point of view.

Gradually admiration on the shishya turned out to personal prejudices on Yagnavalkya. This slowly led to a certain amount of serious differences between Vaisampayana and Yagnavalkya on several occasions, which resulted in a good deal of divergence in the procedural practices in the performance of yagnas leading to a conflict of views between the guru and sishya.

Yagnavalkya’s marriage :

Yajnavalkya married two wives. One was Katyayani, daughter of Kata Rushi Maitreyi, the daughter of Mitra, a sage in Mithila Nagar.   Maitreyi was very much interested in gaining the knowledge of Vedas, Upanishads and Shastras.  And the other. Of the two, Maitreyi was a Brahmavadini

Children – Chandrakanta, Mahamegha and Vijaya from Katyayani.

His works –  Yagnavalkya Smruthi, Yagnavalkya Shakaa,  Pratijna Sutra, and Yoga.  He is the creater of new Yagna procedure.

Atharvana Veda Siddhi of Yagnavalkya –

Once there lived a king called Supriya from Suryavamsha, whon was ruling Vardhamanapura.   The king was leading luxurious life and was enjoying the pleasure of many ladies.    Once the king fell with Leprosy after having developed intimacy with a dancer.    Inspite of many best medicines, it was not cured and day by day it was developing.  The King sent for Vaishampayanaru to do some homa for the cure of the disease.

Vaishampayanaru arraged daily homa at the palance and it was running for days, weeks together.  Then the king asked Vaishampayanaru to continue the homa at his ashrama itself and send the prasada daily.  Vaishampayanaru used to send the Prasad daily through one of his shishyas.  Even after one year it was not cured.  Vaishampayanaru as he had some reservations did not ask Yagnavalkya to go the Palace.  He knew that Yagnavalkya was an expert in Athervana Veda and would help in curing.  But his prejudices forced him not to ask his assistance.  Finally one day after one year of his Homa, he asked Yagnavalkya to take the Prasad to the King.

Yagnavalkya performed the Homa strictly in his own rigorous and efficient manner, chanting the Atharvana  Veda mantras imparted to him by Veda Vyasa and Aruni Maharishi, with devotion observing the due rites in accordance with the Shastras. Yagnavalkya proceeded forthwith to the palace taking the prasada of mantrakshata and holy water to be offered to the king. He used to put on fine clothes mostly presents given to him in recognition of his knowledge of the Vedas and Sastras, which made him, appear not so religious. On this account many mistook him to be an arrogant young man and looked at him with envy and jealousy.

By this time, the king had lost his hope on the Yagna and avoided Yagnavalkya’s entry to the palace and did not take the prasada.  Yagnavalkya told the King that he will ask three times to take the prasada, if he is not accepting the prasad, that he would leave.  The King said that he would not accept any prasada from a vidyarthi who was wearing clothes in violation of common codes of apparel.  The king then challenged Yagnavalkya to prove the efficacy of the prasada on a dry log of wooden pillars in the horse stable.

Yagnavalkya pitied the king and to prove the potency of the prasada and establish that he was far different from the other pupils, observed the japa of the mantra  and reciting the mantra he sprinkled the sacred manthraksha and holy water on the stable pillars and hurried back to the ashram.

Vomition of the learnt vidya by Yagnavalkya

As soon as the manthraksha and theertha sprinkled by Yagnavalkya fell on the dry and moth eaten pillars of the stable, they began to spring back to life, transforming themselves into graceful trees, flagrant flowers and ripe fruits, presenting an inviting and pleasing sight. The king and ladies in the palace were wonder struck in witnessing the miracle and the king repented his foolish and impulsive behaviour in refusing to accept the prasada from Yagnavalkya and regretted for losing a divine opportunity of having his disease cured in a trice.

The King then sent his servants to bring back Yagnavalkya, who refused.  Then Vaishampayana interfered and asked Yagnavalkya to help the King.  Yagnavalkya again refused.  Then Vaishampayanaru got angry and told Yagnavalkya to leave the ashrama immediately.  He also told Yagnavalkya to unlearn every bit of Yajurveda which he had studied from Vaishampayana by vomiting the entire Yajurveda.  Yagnavalkya, by his yogic powers, gave a shape and form to the Yajurveda taught by Vaisampayana, gathered it together and spewed it on to the ground. Huge tongues of flames of smouldering fire leapt from the emitted Vedas and began to blaze the entire place in frightening fury, as the fire of Yajurveda mantras, shining bright and brilliant, would spread and envelop the entire world.

Taittareeya

By that time Sri Vedavyasaru came there from his Theertha Yatra, on the request from Vaishampayanaru to help, Vedavyasa Devaru sprinkled Theertha from his kamandala on some of the sishyas of Vaisampayana, namely, Apasthamba, Bodayana, Oukya, Kandiya, Kada, Dupuka, Sathyashada, Hirenyakesa etc., who happen to be present there and transformed them to the form of tittri birds i.e. ostriches and instructed to lap up the flames of the Yajurveda. It is said that because of this incidence this branch of
Vedic knowledge has come to be known as “Taittreeya.”

Yagnavalkya vomited only the Yajur Veda taught by Vaisampayana and that he retained the other Vedas, the Rig, Sama and Atharva Vedas which he had earlier learnt from different gurus.

King Supriya’s refusal to take the Prasad led to Shukla Yajurveda and Taittreeyam.   This served as the means for the subsequent revelation and exposition of the Shukla Yajur Veda through Yagnavalkya.  But for the behaviour of king Supriya, Yagnavalkya’s refusal to cure the king and the indignation of Rishi Vaishampayana mankind would not have had the benefits of the treasures of Shukla Yajur Veda.

Shukla Yajur Veda was revealed to the sage Sri Yogeeswara directly by Lord Surya.

Bheeshma Panchaka

“Bheeshma Panchaka”

Period of Bheeshma Panchaka : Karthika Shudda Ekadashi to Karthika Shudda Hunnime

Bheeshmacharyaru did the upavasa for five (5) days from Karthika Shudda Ekadashi to Karthika Shudda Hunnime, that too laying on Sharapanjara. After battling for 10 days in Kurukshetra, he was laying on Sharapanjara and did various upadeshas like Vishnu Sahasranama, etc to Dharmarajadhi pandavaas. Krishna paramathma satisfied with the Vratha of Bheeshma said “This Vratha gives health, wealth, satputraru”.

What is the procedure

1.   Who can do this Vratha?
Any body can do this vratha.  Ladies, Gents, Widows – all can do this.  Ladies must take their husband’s permission before doing this Vrath or else it will be nishpala.
2.  Purpose of this Vratha
This is a Kamya Vratha (not a compulsory vratha like Ekadashi).    This vratha can be done with the kaamya of Arogya bhagya, putra bhagya, and for parihara of some dosha or paramathma preethyartham.
3.  What is Bheeshma panchaka?
As the vratha is done first by Bheeshmacharya after hearing from Sri Krishna paramathma, it is termed as “Bheeshma Panchaka”.
4. Bheeshma Panchaka samkalpa –
ಭೀಷ್ಮಪಂಚಕ ವ್ರತ ಸಂಕಲ್ಪ –
ಆಚಮನ, ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ನಾಮಸ್ಮರಣ, ಕೇಶವಾಯ…………………ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮ: |  ಪ್ರಣಮಸ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮ………………..ಚಾಂದ್ರಮಾನೇನ ……..ಸಂವತ್ಸರೇ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣೇ, ಶರದೃತು, ಕಾರ್ತೀಕಮಾಸೇ, ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ, ದಶಮ್ಯಾಂ, ಶುಭತಿಥೌ, …….ವಾಸರೇ,…..ನಕ್ಷತ್ರೇ, ……ಯೋಗೇ, ….ಕರಣೇ, ಏವಂಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಠಾಯಾಂ, ಶುಭತಿಥೌ, ಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ/ವೇಂಕಟೇಶ ಪ್ರೇರಣೆಯ, ………..ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ, ಪುತ್ರಾಭಿಲಾಶ ಕಾಮ್ಯರ್ಥಂ/ಧನಾಭಿಲಾಶ ಕಾಮ್ಯರ್ಥಮ್, ಪುತ್ರಿವಿವಾಹಾರ್ಥ ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಂ, ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಮ್, ಭೀಷ್ಮಪಂಚಕ ವ್ರ್‍ಅತಂ ಕಾರ್ತೀಕ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿಮಾರಭ್ಯ ಪೂರ್ಣಿಮಾಪರ್ಯಂತಂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸುವಾಸಿನಿ ಪೂಜಾ ಮುಖೇನ, ಮಯಾ ಉಪವಾಸಾಚರಣ ಮುಖೇನ, ಭೀಷ್ಮಪಂಚಕ ವ್ರತಂ ಅಹಂ ಕರಿಷ್ಯೇ.

भीष्मपंचक व्रत संकल्प –
आचमन, चतुर्विंशति नामस्मरण, केशवाय…………………श्रीकृष्णाय नम: ।प्रणमस्य परब्रह्म………………..चांद्रमानेन ……..संवत्सरे, दक्षिणायणे, शरदृतु, कार्तीकमासे, शुक्लपक्षे, दशम्यां, शुभतिथौ,  … …वासरे,…..नक्षत्रे, ……योगे, ….करणे, एवंगुण विशेषण विशिष्ठायां, शुभतिथौ, भारतीरमण मुख्यप्राणांतर्गत, श्री लक्ष्मी नरसिंह/वेंकटेश प्रेरणॆय, ………..प्रीत्यर्थं, पुत्राभिलाश काम्यर्थं/धनाभिलाश काम्यर्थम्, पुत्रिविवाहार्थ काम्यार्थं, आयुरारोग्य ऐश्वर्य काम्यार्थम्, भीष्मपंचक व्र्‍अतं कार्तीक शुद्ध एकादशिमारभ्य पूर्णिमापर्यंतं, ब्राह्मणसुवासिनि पूजा मुखेन, मया उपवासाचरण मुखेन, भीष्मपंचक व्रतं अहं करिष्ये.

BheeShmapanchaka vrata sankalpa –

Achamana,  chaturvimshati naamasmaraNa kEshavaaya…………. .shrIkRuShNaaya nama: |
praNamasya parabrahma RuShi:paramaathmaadEvataa. …chaandramaanEna ….samvatsarE, dakShiNaayaNE, sharadRutu, kaartIkamaasE, shuklapakShE, dashamyaam, shubhatithou, …vaasarE, …nakShatrE, ……yOgE, ..karaNE, EvanguNa vishEShaNa vishiShThaayaaM, shubhatithou, bhaaratIramaNa muKyapraaNa antargata, shrIlakShmI narasiMha/ vEnkaTEsha prEraNeya, ..prItyartham, putraabhilaasha kaamyartham/ dhanaabhilaasha kaamyartham, putrivivaahaartha kaamyaartham, AyuraarOgya aishvarya kaamyaartham, bhIShmapanchaka vRatam kaartIka shuddha Ekaadashim aarabhya pUrNimaaparyantam, braahmaNa suvaasini pUjaa muKEna, mayaa upavaasaacharaNa muKEna, bhIShma panchaka vratam aham kariShyE.

5. Arghya – Those who are doing the Bheeshma Panchaka Vratha must give three arghyaas for all the five days. Those who are not doing the vratha must give Arghya on Magha Shudda Astami i.e., Bheeshmastami day.

ಭೀಷ್ಮತಿಲತೋಯ ಮಂತ್ರ :

ವೈಯಾಗ್ರಪಾದಗೋತ್ರಾಯ ಸಾಂಕೃತಿಪ್ರವರಾಯ ಚ |
ಗಂಗಾಪುತ್ರಾಯ ಭೀಷ್ಮಾಯ ಪ್ರದಾಸ್ಯೇಹಂ ತಿಲೋದಕಂ |
ಸತ್ಯವ್ರತಾಯ ಶುಚಯೇ ಗಾಂಗೇಯಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ |
ಭೀಷ್ಮಾಯ ಚ ದದಾಮ್ಯರ್ಘ್ಯಂ ಆಜನ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ |
ತಿಲತೋಯಾಂಜಲಿಂ ತಸ್ಯೇ ಪ್ರದದಾಮಿ ಮಹಾತ್ಮನೇ ||

ಭೀಷ್ಮ ಜಲಾರ್ಘ್ಯ ಮಂತ್ರ –
ಸವ್ಯೇನಾನೇನ ಮಂತ್ರೇಣ ತರ್ಪಣಂ ಸಾರ್ವವರ್ಣಿಕಮ್ |
ದ್ಯುವಸೋರವತಾರಾಯ ಶಂತನೋರಾತ್ಮಜಾಯ ಚ |
ಅರ್ಘ್ಯಮ್ ದದಾಮಿ ಭೀಷ್ಮಾಯ ಆಜನ್ಮಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ |
ವೈಯಾಗ್ರಪಾದಗೋತ್ರಾಯ ಸಾಂಕೃತ್ಯ ಪ್ರವರಾಯ ಚ |
ಅಪುತ್ರಾಯ ದದಮ್ಯೇತತ್ ಜಲಂ ಭೀಷ್ಮಾಯ ವರ್ಮಣೇ |

भीष्मतिलतोय मंत्र :
वैयाग्रपादगोत्राय सांकृतिप्रवराय च । गंगापुत्राय भीष्माय प्रदास्येहं तिलोदकं ।
सत्यव्रताय शुचये गांगेयाय महात्मने । भीष्माय च ददाम्यर्घ्यं आजन्म ब्रह्मचारिणे ।
तिलतोयांजलिं तस्ये प्रददामि महात्मने ॥

भीष्म जलार्घ्य मंत्र –
सव्येनानेन मंत्रेण तर्पणं सार्ववर्णिकम् । द्युवसोरवताराय शंतनोरात्मजाय च ।
अर्घ्यम् ददामि भीष्माय आजन्मब्रह्मचारिणे । वैयाग्रपादगोत्राय सांकृत्य प्रवराय च ।
अपुत्राय ददम्येतत् जलं भीष्माय वर्मणे ।

BheeshmatilatOya mantra :
vaiyaagrapaadagOtraaya saankRutipravaraaya cha |
gangaaputraaya bhIShmaaya pradaasyEham tilOdakam |
satyavrataaya shuchayE gaangEyaaya mahaatmanE |
bhIShmaaya cha dadaamyarGyam Ajanma brahmachaariNE |
tilatOyaanjalim tasyE pradadaami mahaatmanE ||

Bheeshma jalaarGya mantra –
savyEnaanEna mantrENa tarpaNam saarvavarNikam |
dyuvasOravataaraaya shantanOraatmajaaya cha |
arGyam dadaami bhIShmaaya AjanmabrahmachaariNE |
vaiyaagrapaadagOtraaya saankRutya pravaraaya cha |
aputraaya dadamyEtat jalam BIShmaaya varmaNE |

6. Deepadaana

On all the five days throughout the day the lamp must be burning unfailingly. Every day deepa daana to be given to brahmana-suvasiniyaru.

7. Brahmana bhojana –
Except on Ekadashi on all the other days, we have to prepare bhakshya, bhojya, do naivedya and after srihari samarpana, Theerthaprasada to be arranged for Brahmana-suvasiniyaru. The one who is doing the vratha must take Theertha only. He must do the fasting. In exceptional cases when he is not able to sustain the Fasting, then he can take Milk, Fruit, like light items that too for jeevadhaarane purpose only. He has to observe fasting as long as possible and only when it is impossible he can take some light food.

8 NaivedyaDuring Bheeshma Panchaka, Naivedya must be done with pancha vidha bhakshya

9. Panchagavya prashana – Daily he must take panchagavya

10. Theertha-Gandha-akshate – This is a kamya vratha. He has to take Theertha thrice and put Gandha-akshate as usual (except Ekadashi)

11. Duties during Vratha – Pratha: snaana, he must not talk about the loukika vyavahara, tila tarpana to bheeshmacharya, daily pooja, suvarna daana, deepa daana, Shastra shavana, etc.  He has to observe Brahmacharya during the period.

 • On Ekadashi day he must do the pooja with jaaji pushpa.
 • On Dwadashi day he must do the pooja with Bilvapatra and kamala pushpa
 • On Trayodashi and Chaturdashi he must do the pooja with surabhi pushpa
 • On Hunnime he must do the pooja with Brungaraja pushpa
 • On Padya, after completion of the vratha, he must do the pooja with all the pushpas mentioned above.
 • However, on any particular day, if that particular flower is not available, he can do it with the available pushpa.
 • Important duties during the vratha includes – snaana, mouna, bheeshma tarpana, bheeshmargya, bheeshma pooja, pancharathna daana to brahmana suvasini, lakshminarayana pooja.  Each day different flowers, different fruits, different daana to be given for five days.
 • Daily he must do the japa of “Om namo bhagavatE vasudevaaya nama:” 108 times.

12. Udyaapane – Those who are doing Bheeshma Panchaka must do the sankalpa on Dashami itself and do the udyapane same day. Then five upavasa from Ekadashi to Hunnime. On Padya after pooja, brahmana bhojana he has to take the theerthaprasada. That is how the vratha comes to an end.

Samarpana bhojana – As per Agni purana on the Hunnime day evening bhojana can be done after brahmana suvaasini bhojana.  Even “smruti kaustubha” also agrees with evening bhojana on Hunnime day.   Some have the practice of doing the bhojana on the sixth day after completion of full five days.  Both are acceptable.

(Source – Vyasanakere Prabhanjanacharya’s “Chaturmasya” and Sri Chaturvedi Vedavyasacharya’s “Chaitradi maasa kartavyagalu”)

Vidyasamudra Tirtharu

Sri Vidya Samudra Tirtharu

श्रीमद्विद्या श्रीनिवासतीर्थ पाणिसरोजभू: ।
कृपां विद्याश्री समुद्रगुरु: कुर्यात्सदा मयि ।

ಶ್ರೀಮದ್ವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥ ಪಾಣಿಸರೋಜಭೂ: |
ಕೃಪಾಂ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಸಮುದ್ರಗುರು: ಕುರ್ಯಾತ್ಸದಾ ಮಯಿ |

shrImadvidyaa shrInivaasatIrtha paaNisarOjabhU: |
kRupaam vidyaashrI samudraguru: kuryaatsadaa mayi |

Vidya Samudra Thirtharu

Ashrama Shishyaru – Sri Vidya Rathnakara Tirtharu

Ashrama Gurugalu  – Sri Vidya Srinivasa Tirtharu

(Sri Vyasaraja Mutt Parampare)

Vrundavana Pravesha – 1903 AD

Vrundavana @ Sosale

Aradhana – Karthika Shudda Dwiteeya

He did Mukyaprana pratistapane at Nellore Vyasarajamutt.

Satyapriya Thirthara Aradhana

Sri Satyapriya Tirtharu

Aradhana – Chaitra Shudda Trayodashi

Ashrama Gurugalu – Sri Satyapoorna Tirtharu

Ashrama Shishyaru – Sri Satyabodha Tirtharu

(Sri Satyapoorna Tirtharu initially gave ashrama to Satyapriya Tirtharu.  When Sri Satyapoorna Tirtharu fell ill, and Sri Satyapriya Tirtharu was on tour for Tirthayatre and propogation of Acharya Madhwa Philosophy.  As such, he ordained sanyasa to Satya Vijaya Tirtharu)

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ರಿಯತೀರ್ಥರು, ಮಾನಾಮಧುರೈ – ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಿಜಯಾಂಬೋಧೇರ್ಜಾತಂ ಸತ್ಯಪ್ರಿಯಾಮೃತಮ್ |
ಜರಾಮೃತೀ ಜಂಘನೀತು ವಿಬುಧಾನಾಂ ಮುದೇ ಸದಾ |

श्री सत्यप्रियतीर्थरु, मानामधुरै – चैत्र शुक्ल त्रयोदशि
श्रीसत्यविजयांबोधेर्जातं सत्यप्रियामृतम् ।
जरामृती जंघनीतु विबुधानां मुदे सदा ।

శ్రీ సత్యప్రియతీర్థరు, మానామధురై – చైత్ర శుక్ల త్రయోదశి
శ్రీసత్యవిజయాంబోధేర్జాతం సత్యప్రియామృతమ్ |
జరామృతీ జంఘనీతు విబుధానాం ముదే సదా |

ஶ்ரீ ஸத்யப்ரியதீர்தரு, மாநாமதுரை – சைத்ர ஶுக்ல த்ரயோதஶி
ஶ்ரீஸத்யவிஜயாம்போதேர்ஜாதம் ஸத்யப்ரியாம்ருதம் |
ஜராம்ருதீ ஜம்கநீது விபுதாநாம் முதே ஸதா |

Melukote Narasimha gave darshana by opening the door – Once swamiji had been to Melekote for the darshana of Narasimha Devaru at Melukote.   By the time he reached there, the door was closed.  So, swamiji went near the closed door and was praising Lord Narasimha.  The door opened itself all of a sudden and he did the Mangalarathi to Yoga Narasimha Devaru.

Advaitee pandit converted to Madhwa Philosophy –   There was a poet by name Ganashyam in Northern India.    He had written many dramas and was well versed in Advaita philosophy.  On hearing the Tatvopanyasa by Sri Satyapriya Tirtharu, the Advaitee poet was convinced and he himself voluntarily came to accept Madhwa Philosophy and swamiji readily gave him Mudra Dharana. That poet wrote a drama titled “Prachanda Rahoodayam”, wherein he has discussed, Dwaita, Advaita and finally told that Dwaitha is supreme, wherein he has made Sri Satyapriya Tirtharu as hero.

Manamadurai – Once Sri Satyapriya Tirtharu had come to Manamadurai, which was covered by a dense forest.  One day some thieves stolen the pooja box, jewels and the pooja ganta of Uttaradi Mutt which the swamiji was worshipping.  Swamiji was worshipping and singing in praise of Hanumantha devaru.   Immediately many monkeys attacked the thieves and frieghtened the thieves.    The thieves came running to Swamiji and handed over the entire stolen things.  From that time, the place was called as Veera Vanara Madurai, and then as Vana Madurai and now Manamadurai.

Blood turned as Araathi,  Fish into Stones and Mutton as Sandalwood – Once a King , who had no good feelings for the Swamiji, offered for pooja, Mutton, Fish and Blood in three different plates to Sri Satyapriya Tirtharu.     Swamiji came to understood that such a thing has been offered to God.  He sprinkled Theertha and Tulasi on them.  Suddenly the Mutton was turned as Sandalwood, Fish as stone, and blood as Arathi for Srihari.  By that time, the King began loosing his eye power.  The king fell on the feet of the swamiji and pleaded for his anugraha.    Swamiji prayed god to forgive his misdeeds and he got back his eye site.  The king donated three villages including Chandanoor.  He also donated 100 acres of land to the swamiji.

Works by Shri Satyapriya Teertharu:

Shri Satyapriya Teertharu had written many works. Some of his important works are
1] Commentary on Maha Bhashya
2] Commentary on Mandukya Upanishad
3] Commentary on Atharvana Upanishad
4] Commentary on Tatva Prakashika
5] Chandrika Bindu

Manamadurai – just 45 Kms from Madurai (TN)  – Manamadurai is in Shivaganga District

AT – Manamadurai
Taluk – Manamadurai
District – Shivaganga
State – TN
Pin – 625001


(Source Uttaradimutt)

Bhojana

BHOJANA YAJNA

Masagalu

Bhadrapada

Ashwayuja

Kartheeka

Paandava panchami

“ಪಾಂಡವಪಂಚಮಿ”

It is observed on Karthika Shudda Panchami

“Pandava Panchami” is believed to be the day when Pandavas completed the thirteen year of Vanavasa and Agnatavasa on this day.

After having lost the game of dyutha (dice) in the Mahabharata due to the cheating of  Shakuni and Duryodhana,  Pandavas had to go on a 13-year exile. Arjuna appeared before the Kaurava Army to defend the kingdom of Virata, as the saarathi of Uttarakumara, on this day to defend Uttara Gograhana.

Bhishmacharyaru, the Pitamaha of the Kauravas and Pandavas, reminded Duryodhana that the Pandavas had completed the 12-year exile in forest (vanavasa) and one year of disguise  i.e., AJnaathavasa, on the Kartika Shukla Panchami day and suggested him to return their kingdom, which he refused.