General सामान्यज्ञान-३

१. भारतस्य महान् श्रीमन्तः कः ?

२. भारतस्य अद्यतन उपराष्ट्रपतिः कः ?

३. भारतस्य प्रथम उपप्राधानी कः ?

४. नोबेल् प्रशस्तिविजेता मयन्मार् राष्ट्रस्य स्वातन्त्र्य होराटगार्ती का ?

५. समुद्रचोरैः एव (कु)प्रसिद्धः राष्ट्रः कः ?

५. समुद्रचोरैः एव (कु)प्रसिद्धः राष्ट्रः कः ?

६.बृहज्जातकस्य कर्ता कः ?

७. स्वातन्त्र पूर्वे एव ऌ.छ.अ सेनायाः निर्माता कः ?

८. भारतस्य प्रथम स्वातन्त्र्य सङ्ग्रामः कदा अभवत् ?

९. अमेरिकादेशस्य अद्यतन अध्यक्षः कः ?

१०. सूर्योदय राष्ट्रं इति कं राष्ट्रं कथयन्ति ?

११. अमेरिका देशस्य लिबर्टि प्रतिमादाता देशः कः ?

१२. भारतस्य सूर्योदय राज्यः कः ?

१३. कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः कः ?

१४. अद्यतन प्रज्ञोद्दीपनं कस्मिन् दिने प्रचलति ?Posted in Albums

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *